Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.781
Online: 87

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 13881/UBND-VX yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 chủ động, linh hoạt. Tuyên truyền để cha mẹ học sinh đưa trẻ em từ 5 đến 17 tuổi đi tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 đảm bảo theo khuyến cáo của ngành y tế. Tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, bảo đảm an toàn trường học, gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh. Tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; tổ chức tuyển dụng giáo viên các môn học còn thiếu theo chỉ tiêu biên chế được giao; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; khuyến khích và tạo điều kiện cho các giáo dục và đào tạo đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, gắn với các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành.

Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết các công việc liên quan của ngành, đơn vị mình, nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế đã được UBND tỉnh giao năm 2022; có giải pháp điều động, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, nhân viên cho các nhà trường thuộc địa bàn quản lý đảm bảo số lượng, chất lượng, tránh tình trạng thừa, thiếu cục bộ; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định; xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, tài liệu dạy học và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)