Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.258
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 3 năm 2022). Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 2.886 hộ/15.153 khẩu (bao gồm số khẩu học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 đề nghị cấp tháng 6 năm 2022 là 947 khẩu).

 Diện tích bảo vệ, nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên được hỗ trợ là 20.025 ha; diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng trồng là 186 ha. Tổng số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 3 năm 2022 (từ tháng 5 đến tháng 6) là 404.455 kg.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia và được giao tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng. UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành; thời gian hoàn thành việc giao, nhận gạo đến ngày 15/6/2022. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm xã hoặc cụm xã cho quá trình nhận hàng do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND huyện Mường Lát tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo đúng đối tượng và đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)