Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.683
Online: 68

(Thanhhoa.dcs.vn): Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 305/2022/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 về chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2022.

Đối tượng được hỗ trợ phụ cấp là công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa. Điều kiện hỗ trợ, gồm: (1) Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa; (2) Không áp dụng chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp là người có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp nhưng không làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Mức hỗ trợ phụ cấp bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh được bố trí trong dự toán hàng năm của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Chế độ hỗ trợ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)