Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.371
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Thông tri số 03-TTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định.

Đến ngày 15/8/2022, toàn tỉnh đã có 35/35 đơn vị (đạt 100%) đã tổ chức thành công đại hội đoàn cấp huyện (27 huyện, thị, thành đoàn; 04 đơn vị khối trường học, 03 đơn vị khối lực lượng vũ trang, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); có 07/35 đơn vị (chiếm 20%) bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội (gồm: Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, thành phố Sầm Sơn và Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn); có 08/35 đơn vị bầu Phó Bí thư đoàn kiêm nhiệm tại Đại hội theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thạch Thành, Như Thanh, Thiệu Hóa, Quảng Xương, Công an tỉnh).

Kết quả bầu Bí thư đoàn cấp huyện: Có 33/35 đồng chí đã được bầu (còn 02 đơn vị là huyện Nông Cống và huyện Thiệu Hóa chưa bầu Bí thư do không có nhân sự đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và sẽ bầu bổ sung sau khi có nguồn nhân sự phù hợp), trong đó: Số tái cử là 27/33 đồng chí (chiếm 81,8%); Bí thư trẻ tuổi nhất thuộc khối địa bàn dân cư (28 tuổi), Bí thư nhiều tuổi nhất thuộc khối cơ quan (42 tuổi); số lượng Bí thư trên 35 tuổi là 11/33 đồng chí (chiếm 33,3%); Bí thư là người dân tộc thiểu số 06/33 đồng chí (chiếm 18,2%); Bí thư là nữ 14/33 đồng chí (chiếm 42,4%). Kết quả bầu Phó Bí thư đoàn cấp huyện: Có 34 đồng chí, trong đó: Số tái cử là 24/34 đồng chí (chiếm 70,5%); Phó Bí thư trẻ tuổi nhất thuộc khối lực lượng vũ trang (26 tuổi), Phó Bí thư nhiều tuổi nhất thuộc khối cơ quan (37 tuổi); Phó Bí thư là người dân tộc thiểu số 05/34 đồng chí (chiếm 14,7%); Phó Bí thư là nữ 14/34 đồng chí (chiếm 41,17%).

Trong quá trình tổ chức đại hội, có một số đơn vị gặp khó khăn trong việc bố trí, luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi, vẫn còn cán bộ đoàn quá tuổi tái cử chức danh Bí thư đoàn cấp huyện; việc bố trí biên chế, tuyển dụng cán bộ tại các cơ quan chuyên trách đoàn cấp huyện gặp khó khăn; một số đơn vị bầu khuyết chức danh chủ chốt đoàn cấp huyện do không có nhân sự đảm bảo quy định...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)