Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.529
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 18/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1205/QĐ-TTg về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính, gồm:

1. Cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư số:

-        Bỏ thành phần hồ sơ: “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy tờ có giá trị tương đương”.

-        Bỏ thành phần hồ sơ: “Vãn bản xác nhận chức danh của người đề nghị cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư sổ”.

-        Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 10 năm 2023.

2. Gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số

- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

- Lộ trình thực hiện: Tháng 10 năm 2023.

3. Tạm dừng chứng thư số

- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc.

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 10 năm 2023.

4. Khôi phục chứng thư số

- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc. 

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 10 năm 2023.

5. Thay đổi cặp khóa chứng thư số

- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 10 năm 2023.

6. Thay đổi mã kích hoạt chứng thư số

- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 10 năm 2023.

7. Cấp mã ngân hàng

-        Bỏ các thành phần hồ sơ sau:

+ Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chì nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN; bản chụp giấy phép thành lập đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng quỵ định tại điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN; bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN.

+ Bản chụp Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 9 Thông tư sổ 17/2015/TT-NHNN.

-        Sửa đổi mẫu đề nghị cấp mã ngân hàng, mẫu đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng trên mạng theo hướng đơn giản, phù hợp với thực hiện trên môi trường điện tử: sửa đổi Phụ lục số 01, Phụ lục sổ 04 kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21 tháng 10 năm 2015 của NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 12 năm 2023.

8. Hủy mã ngân hàng

-        Bỏ thành phần hồ sơ sau:

+ Bàn chụp Quyết định sáp nhập, hợp nhất của đơn vị được hủy mã ngân hàng quy định tại điểm b khoản 3 Điêu 10 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN;

+ Bản chụp Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị được hủy mã ngân hàng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN;

+ Bản chụp Quyết định về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của đơn vị được hủy mã ngân hàng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 10 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN.

-        Sửa đổi mẫu đề nghị hủy mã ngân hàng theo hướng đơn giản, phù hợp với thực hiện trên môi trường điện tử: sửa đổi Phụ lục sổ 02 kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21 tháng 10 năm 2015 của NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 12 năm 2023.

9. Điều chỉnh thông tin ngân hàng

-        Bỏ thành phần hồ sơ: Bản chụp vãn bản chấp thuận của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 17/2015/TT-NHNN

-        Sửa đổi mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng theo hướng đơn giản, phù hợp với thực hiện trên môi trường điện tử: sửa đổi Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21 tháng 10 năm 2015 của NHNN quy định vê hệ thông mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

-        Lộ trình thực hiện: Tháng 12 năm 2023.

Chính phủ Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đển hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt tại Quyết định số 1205/QĐ-TTg này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bò để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được phê duyệt tại Quyết định số 1205/QĐ-TTg này.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gờ trong quá trình thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được phê duyệt tại Quyết định số 1205/QĐ-TTg này.

Quyết định số 1205/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Lê Đức Hùng - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)