Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.116
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, phòng, đơn vị, các phường, xã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP), đạt kết quả tích cực.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, UBND thành phố đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 723 người là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, những người làm công tác phổ biến pháp luật ở phố, thôn; cấp phát hơn 500 cuốn Hỏi đáp về trợ giúp pháp lý; 70 cuốn cẩm nang trợ giúp pháp lý; 70 tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, 1.000 tờ gấp tài liệu truyền thông về trợ giúp pháp lý cho UBND các phường, xã để tuyên truyền, thông tin cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn; 8.300 tờ rơi tuyên truyền “Kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân” cho người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường; đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc UBND thành phố đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn, tài sản nhà nước, phòng ngừa tham nhũng. UBND thành phố đã thực hiện 19 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu 02 tập thể và 07 cá nhân kiểm điểm rút kinh nghiệm, thu hồi 89,4 triệu đồng, yêu cầu nộp ngân sách 58,9 triệu đồng, thực hiện thu hoàn ứng 203 triệu đồng tiền sai phạm.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh, UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản. Các đơn vị dự toán đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong chi tiêu thường xuyên như tiết kiệm xăng dầu, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, báo chí, tiết kiệm trong việc tổ chức hội họp, kỷ niệm các ngày lễ, ngày thành lập; tiết kiệm trong chi tiếp khách; tiết kiệm trong việc mua sắm, trang bị thay thế tài sản, tận dụng, chỉnh tra trụ sở, tài sản cũ nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ được giao. Cơ quan chức năng đã thẩm định 100 dự án đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.360,25 tỷ đồng, qua thẩm định đã cắt giảm 38,76 tỷ đồng (bằng 2,84% giá trị đầu tư trình duyệt); thẩm định 49 dự án quyết toán với tổng mức trình phê duyệt 337,15 tỷ đồng, qua thẩm định đã cắt giảm 1,2 tỷ đồng (bằng 0,36% giá trị trình duyệt)…

Mặc dù công tác phòng chống tham nhũng, THTKCLP trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến, song tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn tiềm ẩn phức tạp, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng; quản lý đất đai; kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý thu chi liên quan đến tài chính công; thu chi từ nguồn ngoài ngân sách trong các trường học; công tác quản lý nhà nước ở cấp cơ sở vẫn còn những sơ hở, yếu kém, nhất là trong lĩnh vực quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng. Trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa cao, chưa chú trọng triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp về PCTN ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách; công tác kê khai tài sản, thu nhập ở nhiều đơn vị vẫn còn mang tính hình thức; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng chưa nghiêm túc, báo cáo đánh giá sơ sài, chậm thời gian theo quy định... Công tác đấu tranh xử lý cán bộ có sai phạm ở một số đơn vị và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm còn có vụ việc phải yêu cầu kiểm điểm lại, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Một số đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện có nơi còn mang tính đối phó, chưa xử lý dứt điểm mặc dù đã được đôn đốc nhiều lần. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong việc quản lý sử dụng tài sản công, việc tổ chức hiếu, hỷ chưa được đề cao... Các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sáp nhập chưa có phương án xử lý cụ thể, tài sản trong thời gian dài không được sử dụng đã xuống cấp, gây lãng phí.

(Lê Đức Hùng - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)