Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.255
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đạt kết quả tích cực; cụ thể như sau:

Về thực hành tiết kiệm chi thường xuyên: Tiết kiệm chi thường xuyên là 261,3 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh tiết kiệm 25,9 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện tiết kiệm 235,4 tỷ đồng.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước: Các cơ quan chức năng đã thẩm định 123 dự án đầu tư xây dựng, trong đó có 09 dự án phải điều chỉnh giảm vốn đầu tư với giá trị 39,3 tỷ đồng; đã thực hiện 8.080 gói thầu mua sắm và sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, tổng giá trị các gói thầu 15.802,1 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 15.631,5 tỷ đồng, giảm 170,5 tỷ đồng. Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định, qua thẩm tra đã giảm trừ 16,02 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. Thanh tra tỉnh đã triển khai 115 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phát hiện vi phạm về kinh tế phải xử lý 169,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 127,9 tỷ đồng (đã thu hồi 100%), giảm trừ 19 tỷ đồng, kiến nghị khác 22,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 72 tổ chức và 122 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 03 vụ án.

Thanh tra các sở, ngành tiến hành 793 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.651 tổ chức và 2.001 cá nhân, đã ban hành kết luận 430 cuộc; qua thanh tra phát hiện 427 tổ chức và 562 cá nhân có vi phạm, số tiền vi phạm 15,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2,8 tỷ đồng (đã thu hồi 100%), kiến nghị xử lý khác 12,7 tỷ đồng; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 292 tổ chức và 424 cá nhân.

Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 309 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 263 cuộc; phát hiện sai phạm với số tiền 8,2 tỷ đồng và 3.447 m2 đất, kiến nghị thu hồi 2,1 tỷ đồng (đã thu hồi 2,06 tỷ đồng, đạt 98%) và 3.447 m2 đất, kiến nghị khác 6,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 54 tổ chức và 166 cá nhân.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)