Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.443
Online: 68

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 3-2-2023 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Khẩn trương xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch hành động, văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; quán triệt sâu sắc chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” và phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn và tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá) và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Khẩn trương hoàn thành việc lập và trình phê duyệt các dự án khởi công mới, làm cơ sở để giao kế hoạch chi tiết năm 2023 đối với các nguồn vốn, nhiệm vụ và dự án chưa được phân bổ chi tiết; thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự án, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm.

- Tập trung khắc phục điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạo mặt bằng sạch để sẵn sàng thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính nhà nước, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động, tập trung xử lý công việc ngay sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết, những công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; không tổ chức du Xuân, liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2023; tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tập trung theo dõi sát tình hình, kịp thời dự báo, phân tích, đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, tham mưu đề xuất các biện pháp ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết năm 2023 cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án chuẩn bị đầu tư trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày các dự án có đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho Chương trình.

- Tham mưu xây dựng phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2023.

- Khẩn trương tham mưu Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2023; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17/02/2023.

- Tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 09/02/2023.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, nhất là các nguồn thu mới, các nguồn thu còn dư địa, đặt biệt là các nguồn thu có tiềm năng lớn nhưng chưa thu được, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

- Tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể việc xác định số thu để tính tỷ lệ hỗ trợ tăng thu cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội theo hướng "số thu thực tế của toàn bộ hàng hóa xuất, nhập khẩu đăng ký tờ khai, nộp thuế tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2023.

- Khẩn trương thực hiện rà soát nguồn chi thường xuyên năm 2022 của tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2022 chuyển sang năm 2023; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2023.

- Xây dựng phương án phân bổ chi tiết đối với nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất để chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý, thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính năm 2023, báo cáo UBND tỉnh trong thời hạn 05 ngày kể từ thời điểm các dự án đảm bảo điều kiện theo quy định.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán, đấu thầu, đặt hàng, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, dành nguồn lực chi đầu tư phát triển.

- Chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới, cây giống và vật tư đầu vào, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân; tăng cường chăm sóc có hiệu quả rau màu vụ Xuân Hè và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức ra quân trồng rừng theo kế hoạch; tập trung bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan, theo dõi tình hình cung cầu vật tư nông nghiệp thiết yếu và các mặt hàng nông sản; chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc ùn ứ vật tư, nông sản; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, trục lợi bất chính.

- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp chủ lực ngay sau Tết Nguyên đán; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm để sớm đi vào vận hành, tạo năng lực sản xuất mới.

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với những mặt hàng phục vụ đời sống Nhân dân dịp lễ hội đầu năm và các mặt hàng thiết yếu khác.

- Tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, thị trường lân cận còn tiềm năng, thị trường đối tác ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới và các thị trường có tiềm năng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về lưu thông hàng hóa; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn xây dựng phương án đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cấp điện cho 14 thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Lát, Thường Xuân thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa; phấn đấu đến hết năm 2023, có 100% số thôn, bản trên địa bàn tỉnh được cấp điện từ lưới điện quốc gia.

6. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Quan tâm hơn nữa công tác điều tiết, tổ chức vận tải, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết, nhất là người đi lễ hội và người lao động trở lại làm việc sau Tết; xử lý nghiêm hành vi tăng giá vé trái quy định.

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

- Phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như: đường cao tốc Bắc Nam nhánh Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa); đường Vạn Thiện đi Bến En; đường từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; đường từ thành phố Thanh Hóa đến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn... Chỉ đạo, đôn đốc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (đoạn Hoằng Hóa - Quảng Xương và đoạn Quảng Xương - Nghi Sơn)...

7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc với Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2023; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông chính.

- Khẩn trương tham mưu, thực hiện các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, khắc phục tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao, tham mưu đề xuất thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh về giá vật liệu xây dựng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/02/2023.

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn cho thị trường bất động sản, tạo môi trường, điều kiện để thị trường bất động sản phát triển ổn định; có giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Khẩn trương tham mưu xây dựng mẫu bản cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng giữa UBND cấp huyện với chủ đầu tư, trong đó quy định rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng của các bên và có thành phần chứng kiến là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Đoàn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng; báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 08/02/2023 để áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/02/2023; trên cơ sở đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 10/3/2023.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; đối với các dự án sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài, vi phạm quy định của Nhà nước, thì cương quyết tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi đất để giao cho các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án; báo cáo kết quả thực hiện lần 1 với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/5/2023 và lần 2 trước ngày 30/9/2023.

- Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất; hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các lễ hội, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về lễ hội, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tổ chức và tham gia lễ hội; yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo, ép giá, ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch, lễ hội; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch; đặc biệt là tuyên truyền, quảng bá về Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa, tạo điểm nhấn của ngành du lịch, hướng đến phát triển du lịch bốn mùa; đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong phát triển du lịch.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch Covid-19; kịp thời triển khai và hướng dẫn các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh và đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng, hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo kế hoạch, trọng tâm là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở các điểm du lịch, khu di tích, danh thắng, nơi tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy cung ứng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi và các chính sách hỗ trợ người lao động. Chủ động rà soát, đề xuất việc cấp, hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ để hỗ trợ người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hơp với các đơn vị liên quan, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học củng cố, duy trì và ổn định tốt nền nếp dạy học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong tốp đầu cả nước; tăng cường các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các địa phương; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo.

13. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; báo cáo kết quả thực hiện lần 1 với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023, lần 2 trước ngày 30/6/2023, lần 3 trước ngày 30/9/2023.

14. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong tất cả các lĩnh vực; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 27-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

15. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên theo dõi, đôn đốc xử lý các văn bản trái quy định; báo cáo kết quả thực hiện lần 1 với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2023, lần 2 trước ngày 31/8/2023. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

16. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số sau Tết Nguyên đán, kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu, đề xuất hỗ trợ những hộ nghèo, khó khăn trong những tháng giáp hạt để ổn định đời sống, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương đôn đốc UBND các huyện hoàn thành việc lập, phê duyệt các dự án khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, làm cơ sở để giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện theo quy định.

17. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh.

18. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng, tạo nguồn vốn để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, góp phần hạn chế "tín dụng đen"; khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục phát triển mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tín dụng, ngân hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng, các đối tác liên quan.

19. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn (thu từ các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; thu từ các hoạt động vãng lai trên địa bàn, các nhà thầu nước ngoài, các cơ sở sản xuất kinh doanh có trụ sở chính đóng tại tỉnh ngoài, hộ kinh doanh cá thể...) để yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu nợ thuế; rà soát, phân loại chính xác các khoản nợ để đôn đốc thu nợ. Thực hiện nghiêm việc công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế; đồng bộ, kết nối cơ sở dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước để quản lý đối với các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

20. Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa, đảm bảo ổn định thị trường; báo cáo kết quả thực hiện lần 1 với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023, lần 2 trước ngày 31/8/2023.

21. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của tỉnh, các lễ hội đầu Xuân. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu năm. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư, địa điểm tổ chức các lễ hội, khu du lịch, nơi tập trung đông người.

22. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát tình hình, chủ động có biện pháp ứng phó kịp thời, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biên giới tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biển. Tổ chức tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân chặt chẽ, chất lượng; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị huấn luyện theo kế hoạch.

23. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế; trọng tâm là việc duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

24. Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đầu Xuân 2023; không khí ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm mới của các ngành, địa phương, đơn vị, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh từ những ngày đầu năm mới. Đấu tranh có hiệu quả, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung tháo gỡ vướng mắc để triển khai các dự án chuyển đổi số; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực theo tinh thần chỉ đạo năm 2023 của Chính phủ là “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”.

25. Văn phòng UBND tỉnh:

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là đối với các đề án theo Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Chủ động, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tất cả các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phải được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; định kỳ hằng tháng, báo cáo UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triển các nền tảng hệ thống thông tin điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

26. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

27. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, các doanh nhân, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tranh thủ thời cơ, khí thế mới, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, không lùi bước trước thách thức, biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để phấn đấu vươn lên và đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn/UBND tỉnh Thanh Hoá)