Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.610
Online: 80

(Thanhhoa.dcs.vn): Thanh tra hành chính: Đã thực hiện 51 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 29.714,9 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 28.208,1 triệu đồng (đã thu hồi 12.055,3 triệu đồng); kiến nghị khác 1.506,8 triệu đồng. Các đơn vị thanh tra đang tiếp tục đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện các kiến nghị về xử lý sau thanh tra.

Thanh tra chuyên ngành: Đã triển khai 14 cuộc đối với 34 tổ chức và 10 cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 14 tổ chức có vi phạm, với số tiền sai phạm 1.762 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 236 triệu đồng, đã thu hồi 236 triệu đồng, kiến nghị khác 1.526 triệu đồng.

Kết quả giải quyết khiếu nại: Đã giải quyết 124 vụ việc, gồm: 116 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính và 08 vụ công dân rút đơn. Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị trả lại cho cá nhân 4.636,8 triệu đồng, 7.506 m2 đất, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 08 cá nhân có liên quan.

Kết quả giải quyết tố cáo: Đã giải quyết 09 vụ việc trong tổng số 09 vụ việc phải giải quyết. Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 83,75 triệu đồng và kiến nghị xử lý trách nhiệm 10 cán bộ, công chức, viên chức.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)