Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.386
Online: 24

(Thanhhoa.dcs.vn): Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 100-KH/BDVTU ngày 28/2/2023 về thực hiện đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2023.

Mục đích của Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào có đạo trong tình hình mới; tạo sự đồng thuận và tranh thủ ý kiến của chức sắc, tu sỹ, chức việc và giáo dân tiêu biểu, nhằm góp phần quan trọng vận động mọi người, mọi nhà vùng đồng bào có đạo tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các tai, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hoạt động của Kế hoạch tập trung vào 02 nội dung, gồm:

(1) Xây dựng mô hình Dân vận khéo trong "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa" tại 01 Giáo xứ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc và 01 Giáo xứ trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Theo đó, vận động các hộ gia đình ở các xứ đạo, họ đạo tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu: (i) 100% các hộ gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương và giáo lý, giáo luật của Giáo hội; (ii) Tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư "An toàn về ANTT"; không để xảy ra tội phạm, tai, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; (iii) 100% các hộ gia đình và Nhân dân không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan; không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật; nội bộ Nhân dân đoàn kết, thống nhất; (iv) Giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt công tác tác "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" và đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; tích cực hưởng ứng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; (v) Các hộ gia đình thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân, người giáo dân; đoàn kết lương giáo, "Sống tốt đời, đẹp đạo", gia đình hòa thuận, tiến bộ và phấn đấu đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa".

(2) Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho các đồng chí Phó Bí thư (Trưởng Khối dân vận), đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể; cán bộ, công chức của xã, phường, thị trấn; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận; Trưởng các chi hội, chi đoàn ở thôn, bản, khu phố.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)