Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.297
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030", Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 11/5/2023 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm triển khai đến các cấp, các ngành của tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các thách thức từ không gian mạng trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Chuyển đổi căn bản về nhận thức và cách làm, xây dựng và phát triển lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: (1) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; (2) Hoàn thiện văn bản về an toàn, an ninh mạng; (3) Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; (4) Bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, cơ sở hạ tầng không gian mạng; (5) Bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước; (6) Tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; (7) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (8) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng; (9) Hợp tác quốc tế; (10) Đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh chỉ đạo, triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện, điều phối xử lý các vấn đề mới, quan trọng, chưa được quy định hoặc chồng chéo, phức tạp về an toàn, an ninh mạng trong nội dung Kế hoạch này, cần sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung về an ninh mạng tại Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các nội dung về an ninh mạng. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao. Xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế tại các sở, ban, ngành có hạ tầng không gian mạng, hạ tầng số, nền tảng quan trọng phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về an toàn thông tin mạng tại Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các nội dung về an toàn thông tin mạng. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Ủy ban nhân nhân các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch và khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)