Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 3.125.434
Online: 134

(Thanhhoa.dcs.vn): Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 11/5/2023 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thảnh tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Tập trung tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng: (1) Thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triên nhanh và bền vững đất nước; (2) Thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; (3) Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; (4) Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước; (5) Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh", chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Các địa phương, cơ quan, đon vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức phù hợp, thiết thực như: tổ chức tọa đàm, gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; khẩu hiệu tuyên truyền gồm: Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân; Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm; Nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam muôn năm; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta...

(Nguyễn Ngọc Hưng - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)