Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.470
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW ngày 23/01/2024 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), như sau:

Mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tăng cường nhận thức của Nhân dân, cử tri và bạn bè quốc tế về vị trí, vai trò, quá trình hình thành, phát triền của Quốc hội; nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, của cử tri với Quốc hội Việt Nam cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhàm ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn,  hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định hiện hành, gắn với việc tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các nội dung tuyên truyền, gồm:

(1) Tuyên truyền, phân tích, làm rõ ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc nước ta - mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước; lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết vận mệnh của mình, tự xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ; tuyên truyền sự hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Khẳng định sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử; Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

(2) Tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm hình thành và phát triển; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; khẳng định Quốc hội các khóa đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới và hoàn thiện về tổ chức, phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và năng lực hoạt động của từng đại biểu Quốc hội vào sự nghiệp cách mạng chung để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

(3) Tôn vinh công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; khẳng định các thế hệ đại biểu dân cử luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cùng với dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai ưái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi sông, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyền hoá" trong các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

(4) Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào "đền ơn, đáp nghĩa", hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động (lưu ý: các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương không tổ chức Lễ kỷ niệm); chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về các nội dung của Hướng dẫn nêu trên trên báo chí, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về sự kiện. Kịp thời thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc sự kiện, bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng.

Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thế chính trị - xã hội tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp; căn cứ vào hướng dẫn và đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn, đề cương hoặc tài liệu tuyên truyền về sự kiện đến cơ sở. Chỉ đạo Đài phát thanh - truyền hình địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng và phát sóng phim tài liệu "Biên niên sử truyền hình về Lịch sử Quốc hội Việt Nam". Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác cổ động trực quan, nhất là trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc ưên đường phố, khu dân cư; thông tin trên các bảng điện tử, pa nô, áp phích, khẳu hiệu bào đảm tính thời sự, ý nghĩa của sự kiện.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền, như:

 1. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)!
 2. Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam!
 3. Quốc hội Việt Nam - Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
 4. Quốc hội là biểu tượng sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
 5. 80 năm Quốc hội Việt Nam gắn bó với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc!
 6. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
 7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
 8. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
 9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)