Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.500
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 01/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 862-KL/TU về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, sau hơn 01 năm triển khai, tổ chức thực hiện, nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của hệ thống chính trị đã được nâng lên; qua đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; công tác dân vận và hoạt động của hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, các vấn đề phát sinh trong Nhân dân được giải quyết kịp thời, khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn được củng cố và tăng cường.

Cấp ủy các cấp đã tăng cường và đổi mới công tác quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện vê công tác dân vận; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận hàng năm của cấp uỷ, của hệ thống dân vận và tập trung chỉ đạo UBND các cấp giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các vấn đề phức tạp, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Chú trọng quan tâm công tác dân vận vùng dân tộc, vùng đồng bào có đạo nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định tình hình chính trị ở cơ sở.

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, giải quyết các vấn đề sau các kỳ họp; đã ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Đã cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách cho phát triển và các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, xuất nhập khẩu, tính tiền sử dụng đất, đơn giá vật liệu xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công...

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cấp. Tập trung quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Luật và cụ thể hóa thành các quy định của địa phương, đơn vị để thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân của người đứng đầu chính quyền các cấp. Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Thanh Hóa về lịch tiếp công dân, lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ. Đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Chính quyền các cấp tăng cường công tác phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác dân vận. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội. Chỉ đạo thực hiện thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tưọng các chính sách an sinh xã hội, góp phần đảm bảo ổn định tình hình cơ sở.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với những nội dung, việc làm hiệu quả, thiết thực. Tập trung xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực tiêu biểu như: Xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố; mô hình "Dân vận khéo trong hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn mới" tại các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Hà Trung; mô hình "Dân vận khéo trong vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư" tại thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, Quảng Xương...; các mô hình bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, nắm tình hình cơ sở và tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh... Đến nay, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 416 mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" tại các xã, phường, thị trấn và 01 mô hình cấp huyện tại UBND huyện Quảng Xương hoạt động hiệu quả; các địa phương, đơn vị đã triển khai xây dựng hàng ngàn mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Tổ chức 53 lớp tập huấn công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cho gần 12.000 cán bộ cấp huyện và cơ sở, trong đó đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cho 150 đồng chí là lãnh đạo phụ trách và cán bộ tham mưu của MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy về các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong tình hình mới. Phối hợp tổ chức 52 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, MTTQ, các đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở và những vấn đề được đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống cho đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, các cơ chế, chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác mặt trận, công tác phụ nữ, thanh niên, nông dân, công nhân đạt kết quả.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đã đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, phát triển đoàn viên, hội viên, nhất là chỉ đạo xây dựng, củng cố chi hội, chi đoàn yếu kém, vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đoàn viên, hội viên trong các loại hình doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên của các tô chức đoàn thể tăng hằng năm; đến hêt năm 2023, tỷ lệ tập hợp của từng hội đoàn thể là: Hội Cựu chiến binh 98%; Hội Nông dân 95%; Hội Phụ nữ 82%; Đoàn thanh niên 70%; Đoàn viên công đoàn 95%. Phối hợp nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, những phản ánh, đề xuất, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, hội viên và nhân dân; kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp tham mưu tuyên truyền, vận động, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Hoạt động nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; gia đình bị thiên tai; người nghèo, tàn tật, cô đơn; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ đoàn viên, hội viên khó khăn có nhiều kết quả. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, huy động được nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Hệ thống Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện hiện Kết luận số 862-KL/TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa những nội dung mục tiêu, nhiệm vụ của Kết luận số 862-KL/TU vào thực tiễn địa phương, đơn vị để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Quan tâm chỉ đạo không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương theo hướng tự đổi mới, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, kĩ năng công tác, bản lĩnh chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công tác trong tình hình mới và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận. Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu cho cấp ủy phê duyệt kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ theo yêu cầu của Kết luận tại địa phương, đơn vị.

Hệ thống dân vận các cấp, trọng tâm là Khối Dân vận xã, phường, thị trấn và Tổ dân vận thôn, bản, khu phố tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng mạnh về địa bàn dân cư để tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện thực tế trên địa bàn; thực hiện phương châm "gần dân", "hiểu dân", "nghe dân nói", "nói dân hiểu", "hướng dẫn dân làm", "làm cho dân tin"; khắc phục bệnh thành tích, hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, khu dân cư; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hướng trọng tâm vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở theo phương châm "Hiểu từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng người dân, gần từng đối tượng".

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ khối dân vận cấp xã và tổ dân vận thôn, bản, khu phố hoạt động hiệu quả được chú trọng. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1501-QĐ/TU ngày 01/8/2022 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn; Quy chế mẫu hoạt động của Khối Dân vận xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của tô dân vận thôn, bản, khu phô để triển khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 559 Khối Dân vận xã, phường, thị trấn, với tổng số 6.116 thành viên; có 4.357 Tổ dân vận, với 34.856 thành viên. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân vận đã được chăm lo kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của khối Dân vận, tổ dân vận, chi hội, chi đoàn ở cơ sở theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo trong sinh hoạt; cũng cố chi hội, chi đoàn yếu kém.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 862-KL/TU trong thời gian qua còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác tổ chức triển khai thực hiện Kết luận ở một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự hiệu quả, còn mang tính hình thức; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nơi chưa quyết liệt; nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện còn chung chung; năng lực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế, lúng túng. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; một số đơn vị còn hạn chế về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trong triển khai, chỉ đạo, điều hành. Việc duy trì chế độ giao ban khối dân vận, tổ dân vận theo quy chế chưa được thường xuyên, chủ yếu được tiến hành lồng ghép với giao ban cấp uỷ, giao ban ban công tác mặt trận và đoàn thể. Công tác nắm tình hình và dự báo tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, tình hình tôn giáo ở một số nơi có lúc, có việc chưa kịp thời, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết còn chậm...

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 862-KL/TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, coi công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Chủ động quán triệt và thể chế hoá kịp thời các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương.

Hai là, cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bám sát quy chế hoạt động để tổ chức, thực hiện các hoạt động có hiệu quả; chủ động rà soát và kiện toàn, củng cố bộ máy khối dân vận, tồ dân vận. Giao nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của khối dân vận, tổ dân vận và từng thành viên; định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống dân vận và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Ba là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy vai trò của hệ thống dân vận, của MTTQ và các đoàn thể trong công tác nắm bắt tình hình cơ sở, tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; tăng cường hoạt động phối họp với chính quyền trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, xây dựng đội ngũ công chức có phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với công tác vận động quần chúng, có kinh nghiệm thực tiễn; phát huy tốt vai trò của lực lượng cốt cán tôn giáo, của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết về công tác dân vận và việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 862-KL/TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận của hệ thông chính trị trong tình hình mới. Đổi mới công tác quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác dân vận. Chú trọng quan tâm công tác dân vận vùng dân tộc, vùng đồng bào có đạo nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, ổn định tình hình chính trị ở cơ sở.

(2) Chính quyền các cấp cần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác Dân vận; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm "gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân"; đầu tư các nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các chương trinh, dự án hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề, giải quyết việc làm để mọi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

(3) Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

(4) Hệ thống dân vận các cấp tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, dự báo, nắm bắt tình hình, tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội, nhất là vùng có đạo, vùng đồng bào dân tộc; chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác giao ban, sơ tổng kết định kỳ của khối dân vận, tổ dân vận hàng tháng, quý, năm, hạn chế việc lồng ghép với giao ban cấp uỷ, giao ban ban công tác mặt trận và đoàn thể; đổi mới việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ dân vận tránh chung chung, chồng chéo với hoạt động của ban công tác Mặt trận và chi hội, chi đoàn. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khối dân vận, tổ dân vận.

(5) Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở. Phát huy hiệu quả hoạt động của tổ dân vận, ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân, tổ an ninh xã hội, tổ hòa giải và vai trò của người có uy tín, trưởng làng, trưởng dòng họ trong việc thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, nhất là các vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện chế độ chính sách, thực hiện quy chế dân chủ, dự báo, phát hiện sớm các vấn đề bức xúc, phát sinh; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình cơ sở; phối họp với MTTQ, các đoàn thể tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)