Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.311
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngàỵ 24/12/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký ban hành Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BDVTU-ĐĐLĐLĐ về xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, hội viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phản ánh, báo cáo và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và giải quyết kịp thời các vấn đề, sự việc liên quan đến tình hình công nhân và người lao động.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng sinh động, phù hợp với từng đối tượng, như: Tổ chức tuyên truyền trực quan (in ấn, phát hành tờ rơi, áp phích), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, kênh thông tin của Công đoàn; tổ chức thông qua các buổi sinh hoạt Công đoàn, nói chuyện chuyên đề, các hội thi, hội diễn... thu hút đông đảo trong đoàn viên, CNVCNLĐ tham gia. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, trọng tâm là phong trào "CNVCLĐ tiên phong hiện thực hóa khát vọng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030"; vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động căn cứ nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch đăng ký từ 01 - 02 việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCNLĐ về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; tạo động lực cho đoàn viên, CNVCLĐ thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát triển, nâng cao hiệu quả của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị trong các doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn được đẩy mạnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025". Tính đến tháng 12/2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát triển tăng thêm 16.603 đoàn viên (nâng tổng số đoàn viên Công đoàn lên 342.149 đoàn viên); thành lập mới 153 Công đoàn cơ sở, trong đó có 91 Công đoàn cơ sở có từ 25 đoàn viên trở lên (nâng tổng số CĐCS lên 3.739 đơn vị).

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; chỉ đạo 35/35 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở"... Năm 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 72 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 27.173 lượt cán bộ Công đoàn. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 17 lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ Công đoàn cho 2.110 lượt chủ tịch và cán bộ công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; Kết quả năm 2023, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 4.392 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong đó có 3.013 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn các cấp; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 04-TT/TU ngày 14/3/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đổi mới trong tổ chức Đại hội, công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập trung triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3.668/3.668 công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội, Hội nghị (trong đó có 3.405 công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội, 263 công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị). Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 54 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX; 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; bầu chức danh Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch. Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX được tổ chức với nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số: tuyên truyền trên các nền tảng số trước trong và sau Đại hội; ứng dụng điểm danh đại biểu thông qua công nghệ FaceID (nhận diện khuôn mặt); sắp xếp vị trí chỗ ngồi, cung cấp tài liệu, thông tin điều hành...

Công tác kiểm tra, giám sát được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội và MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...; hướng dẫn các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã kiểm tra, thực hiện giám sát 4.938 cuộc; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã kiểm tra, giám sát 14 cuộc; ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra đồng cấp và kiểm tra Công đoàn cơ sở 1.032 cuộc; Công đoàn cơ sở tự kiểm tra, giám sát 3.892 cuộc. Công tác kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn cấp mình và cấp trên; công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; việc thực hiện Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; công tác triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong đoàn viên, ngưi lao động. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 924-CV/TU ngày 16/01/2023 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chủ đề "Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo" 2023; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BDVTU ngày 30/01/2023 về thực hiện "Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo" 2023. Việc thực hiện "Năm đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo" 2023 đã được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, góp phần đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Năm 2023 phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, năm 2023 toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng thêm 2.496 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực, đến nay toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 9.319 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã lãnh đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động tiên phong hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030" gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương. 100% Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đến Công đoàn cơ sở; đăng ký các danh hiệu thi đua, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm của ngành địa phương, đơn vị. Trên cơ sở phong trào thi đua các cấp Công đoàn đã cụ thể hoá vào các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19" đã có 600.175 sáng kiến được ghi nhận trên cổng thông tin trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (đứng thứ nhất cả nước và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh, khen thưởng). Các sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia đều có giá trị cao về mặt kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục và phát triển với tổng giá trị làm lợi ước đạt 584,7 tỷ đồng.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động tại cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được gắn với việc triển khai, thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" của hệ thống Dân vận. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được 416 mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" ở các xã, phường, thị trấn, cấp ủy, chính quyền ở cơ sở đã thực hiện chế độ tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân theo quy định; năm 2023, chính quyền các cấp đã tiếp 15.082 lượt người về 10.794 vụ việc, tiếp nhận 12.685 đơn thư. Hướng dẫn các thôn, tổ dân phố, khu dân cư rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước phù họp với các văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Liên đoàn Lao động các cấp phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể (tính đến tháng 11/2023, đã có 2.918 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp tổ chức được hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%); 14 doanh nghiệp Nhà nước tổ chức được hội nghị người lao động (đạt 100%), 578 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 146,3%); 778 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tổ chức được hội nghị đi thoại (đạt 155,6%); 73 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký mới thỏa ước lao động tập thể (đạt 292%); 3.389 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở; 70 doanh nghiệp (đạt 116,6%) đã đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca cao hơn 18.000 đồng); chủ động tham gia với người sử dụng lao động các phương án xây dựng thang bảng lương, trả lương mới theo quy định. Phối hợp và tham gia với các ngành chức năng điều tra công khai 14 vụ tai nạn lao động và tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2023. Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã giải đáp thắc mắc, tập trung làm rõ vào các nội dung chính: vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; chế độ BHXH một lần; tuổi nghỉ hưu và số năm hưởng BHXH để được nghỉ hưu; việc khám, chữa bệnh ngoài giờ tại các bệnh viện công lập; các giải pháp phát triển nhà ở cho đoàn viên, người lao động.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Công đoàn và đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

(1) Chỉ đạo Ban Dân vận các huyện thị, thành ủy và Liên đoàn Lao động cùng cấp tiếp tục chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BDVTU-ĐĐLĐLĐ ngày 24/12/2021 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh phù hợp với tình hình, đặc điểm của đại phương, cơ quan, đơn vị.

(2) Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, hội viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhất là trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị "Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/20218 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025... đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

(3) Tăng cường công tác tham gia quản lý; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tập trung thương lượng về tiền lương và những vấn đề cơ bản về quyền làm việc an toàn, phúc lợi cho người lao động. Tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp. Đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ theo hướng đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường thực hiện chương trình phúc lợi tạo sự khác biệt về quyền, lọi ích của đoàn viên Công đoàn; gắn kết chặt chẽ hơn đoàn viên và tổ chức Công đoàn.

(4) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; tăng cường phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đặc biệt là phong trào "Công nhân viên chức lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030". Tổ chức các phong trào thi đua, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, cơ sở, đồng thời nghiên cứu và lượng hóa bằng chỉ tiêu thi đua, kết quả thi đua gắn với tổ chức linh hoạt hiệu quả hoạt động thi đua.

(5) Tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập họp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, có tính thuyết phục cao, tập hợp rộng rãi các đối tượng công nhân, người lao động vào tổ chức Công đoàn trên tinh thần dân chủ, tự nguyện. Đổi mới quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời, thiết thực. Đối với những nơi đã có công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp tài liệu tuyên truyền vận động người lao động gia nhập Công đoàn, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở doanh nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thông qua phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, phát hiện, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng kết nạp.

(6) Phối hợp, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về việc xây dựng, thực hiện các chính sách liên quan đến công nhân, người lao động, Tăng cường công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cấp Công đoàn trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp.

(7) Tăng cường phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân lao động, việc thành lập, hoạt động của các nhóm, các tổ chức khác tại doanh nghiệp ngoài tổ chức Công đoàn nhất là trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, kịp thời báo cáo kịp thời phản ánh và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và giải quyết kịp thời các vấn đề, sự việc liên quan đến tình hình công nhân và người lao động.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)