Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.194
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 05/02/2024 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2024.

*Về đào tạo:

(1) Đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Cử đi đào tạo hệ tập trung 55 đồng chí; cử đi đào tạo hệ không tập trung 66 đồng chí.

(2) Đào tạo trung cấp lý luận chính trị: Hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh 300 đồng chí; hệ không tập trung tại các đơn vị, dự kiến 10 lớp với 750 đồng chí (trong đó có 07 lớp được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí tại các địa phương); đào tạo cho cán bộ tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Trường Chính trị tỉnh 01 lớp với 45 học viên.

*Về bồi dưỡng:

(1) Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh:

- Đối tượng 1: 07 đồng chí, tại Học viện Quốc phòng.

- Đối tượng 2: 24 đồng chí, tại Trường Quân sự Quân Khu 4 (theo chỉ tiêu phân bổ của Quân Khu 4).

(2) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với bí thư, phó bí thư cấp uỷ cấp huyện và tương đương: Địa điểm tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Số lượng 08 đồng chí.

(3) Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho các chức danh cấp trưởng, cấp phó các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy cấp huyện:

- Địa điểm: Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Khu vực I.

- Số lượng cán bộ đi bồi dưỡng: 86 đồng chí, trong đó: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức 18 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra 18 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo 20 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận 15 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng 15 đồng chí.

(4) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Tổ chức 02 - 04 buổi (01 - 02 ngày).

(5) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư chi bộ - trưởng thôn của tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 01 - 02 lớp tại Trường Chính trị tỉnh (số lượng 45 học viên/lớp; thời gian 05 - 07 ngày/lớp).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, chương trình, tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đổi tượng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức đào tạo các lớp Trung cấp lý luận chính trị và các lóp bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh; phối hợp với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành xây dựng nội dung, chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, các sở, ban, ngành quản lý và giới thiệu báo cáo viên.

Yêu cầu ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh chủ động tổ chức thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền; lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng theo quy định.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)