Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.155
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 về việcban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quy chế gồm 03 chương, 10 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quy định này áp dụng đối với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sàn Giao dịch bất động sản; Chủ đầu tư các dự án bất động sản; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tại Điều 3 Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp: (1) Việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, theo đúng các biểu mẫu và được duy trì thường xuyên; (2) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do mình thực hiện.

Điều 4 quy định về các nội dung phối hợp, bao gồm: (1) Nội dung thông tin, dữ liệu cần chia sẻ, cung cấp về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Điều 8, Điều 11 của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; (2) Việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và tuân thủ theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022.

Về phương thức thực hiện việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, Điều 6 Quy chế quy định các phương thức sau: (a) Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện bằng văn bản hoặc thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo các biểu mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP (địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn); (b) Gửi thông tin, dữ liệu bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử đã ký số theo quy định; (c) Nơi nhận thông tin, dữ liệu: Sở Xây dựng Thanh Hóa tại số 36 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa; Email: info@xsdthanhhoa.gov.vn; gửi trực tiếp vào website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn khi được phân quyền.

Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được xử lý trước khi được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất; đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành đó có trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác của thông tin, dữ liệu. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được số hóa, lưu trữ và bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các quy định chuyên ngành để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin.

Quy chế cũng quy định rõ thời gian thực hiện việc báo cáo dữ liệu; kinh phí thực hiện việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu; trách nhiệm của các đơn vị cung cấp và của đơn vị tiếp nhận.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2024 và thay thế Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Trường hợp đến ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang thực hiện theo quy định của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì phải thực hiện chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy định của Quy chế này. Trường hợp thời điểm Quy chế này có hiệu lực mà việc hoàn thiện, nâng cấp phần mềm phục vụ kê khai, báo cáo thông tin, dữ liệu chưa hoàn thành thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo cho đến khi phần mềm trên đã được nâng cấp và đưa vào sử dụng (địa chỉ website http://bds.xaydung.gov.vn.).

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)