Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.467
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2024 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Mục đích nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 21/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng chính phủ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

(1) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra về công tác PBGDPL, truyền thông chính sách, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: (i) Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PBGDPL, truyền thông chính sách, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (ii) Thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Tiếp cận thông tin tại một số địa phương.

(2) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: (i) Tổ chức triển khai, quán triệt các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua trong năm 2023 và 2024; (ii) Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; (iii) Củng cố, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương; (iv) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024; (v) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Hướng dẫn việc sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã với Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; (vi) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; (vii) Triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa về “thông tin, truyền thông công tác PBGDPL và hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2023-2028”; (viii) Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; (ix) Triển khai thực hiện các Đề án, văn bản về PBGDPL, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (x) Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

(3) Công tác hòa giải ở cơ sở: (i) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; (ii) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; (iii) Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”; (iv) Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các Mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.

(4) Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: (i) Triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; (ii) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng khung mô hình PBGDPL hiệu quả tại cơ sở; (iii) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ tham mưu công tác tiếp cận pháp luật ở cấp huyện, xã; (iv) Kịp thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp; (v) Kiểm tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thuộc lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ 6 tháng (trước ngày 16/6), hàng năm (báo cáo năm trước ngày 15/11, báo cáo năm chính thức trước ngày 25/12 hàng năm) báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp), báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)