Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.106
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 06/02/2024 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, không phát sinh mới các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; phòng ngừa, giảm thiểu số người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm, ngăn chặn sự gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm; đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo cơ hội giúp người bán dâm hòa nhập cộng đồng bền vững. Kế hoạch đề ra các hoạt động, gồm:

(1) Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm:

Chỉ tiêu: (i) Ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; (ii) Tăng cường thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan truyền thông cấp tỉnh và các đài truyền thanh cấp địa phương; (iii) Ít nhất 20% trở lên người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; ít nhất 15% người lao động trong các khu công nghiệp; 20% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Nhiệm vụ và giải pháp, gồm: (i) Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa đến mọi người dân trong toàn xã hội; trong đó chú trọng đến nhóm đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, người lao động trong các khu công nghiệp; các địa phương có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm; (ii) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng truyền thông về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; (iii) Đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng sinh động phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa để thu hút giới trẻ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng Internet và mạng xã hội; các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; có tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, trường học,...

(2) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở:

Chỉ tiêu: (i) 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2024; (ii) Ít nhất 60% các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chương trình phòng, chống mua bán người.

Nhiệm vụ và giải pháp: (i) Xây dựng các hoạt động trợ giúp cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tiếp cận, thực hiện chính sách của các chương trình về dạy nghề, tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế, đời sống của cá nhân và hộ gia đình; (ii) Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội; chương trình phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS, mua bán người tại địa phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

(3) Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến mại dâm:

Chỉ tiêu: (i) 100% tin báo, tố giác, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; (ii) Điều tra, truy tố, xét xử tăng 3-5% số tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật so với năm 2023; tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Nhiệm vụ và giải pháp: (i) Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; kinh doanh dịch vụ karaoke; dịch vụ vũ trường theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4802/BVHTTDL-TTr ngày 02/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động; (ii) Kiểm tra, quản lý chặt chẽ điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm; (iii) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các địa phương có các điểm du lịch, hệ thống nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn có nhiều người tạm trú, lưu trú ngắn ngày trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dâm để phòng ngừa, đấu tranh và xử lý theo quy định của pháp luật; (iv) Tăng cường quản lý về an ninh, trật tự; tổ chức điều tra các vụ án, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm từ cơ sở; kịp thời truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến mại dâm; (v) Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về mại dâm, chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tháo gỡ những khó khăn trong các vụ án liên quan đến mại dâm, lựa chọn các vụ án trọng điểm, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để đẩy nhanh tốc độ và nâng cao trách nhiệm xét xử, lồng ghép việc tuyên truyền giáo dục thông qua các phiên tòa nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong Nhân dân.

(4) Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm:

Chỉ tiêu: (i) Ít nhất 10% địa bàn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo ít nhất quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm; (ii) Ít nhất 70% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Nhiệm vụ và giải pháp: (i) Xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo ít nhất quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm có hiệu quả theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực trong việc giải quyết các vấn đề liên quan; (ii) Tăng cường hỗ trợ, đầu tư nguồn lực để cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trung tâm công tác xã hội, mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ về giáo dục nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

(5) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm:

Chỉ tiêu: Ít nhất 20% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp tỉnh và 15% ở các huyện, thị xã, thành phố, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Nhiệm vụ và giải pháp: (i) Nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tệ nạn mại dâm bằng các hình thức phù hợp (hội thảo, tập huấn, hội nghị chuyên đề…) cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; (ii) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm Nhân dân trong công tác kiểm sát, điều tra, truy tố và giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm; (iii) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp, các ngành có liên quan về công tác phòng, chống mại dâm; việc triển khai các hoạt động thanh, kiểm tra về phòng, chống tệ nạn mại dâm; (iv) Tổ chức, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại, phòng ngừa bạo lực giới và hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng đối với đội ngũ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, nhân viên công tác xã hội, thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện, cán bộ, nhân viên của các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội, cán bộ các tổ chức chính trị xã hội và thành viên nòng cốt tham gia hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. Đối với cấp tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách của các sở, ngành, đơn vị, đồng thời lồng ghép với kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác để thực hiện. Đối với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, đơn vị trong Quý I/2024 để triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/6/2024) và năm (trước ngày 15/12/2024) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/6/2024 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 20/12/2024 đối với báo cáo năm.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị khác chủ trì nhưng có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương, đơn vị mình nhằm đảm bảo các chỉ tiêu và tiến độ theo Kế hoạch.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội: Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; tham gia tích cực trong đấu tranh phòng chống mại dâm; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; giúp đỡ người mại dâm hoàn lương; tư vấn dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng tránh tái phạm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; định kỳ tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)