Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.421
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân và Thường Xuân.

Sau khi nghe đại diện Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam trình bày khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ đề nghị phê duyệt một số khoản viện trợ của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam; ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kết luận như sau:

Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài có mặt tại tỉnh Thanh Hóa từ rất sớm, luôn cam kết đồng hành và cung cấp nguồn viện trợ lớn cho tỉnh Thanh Hóa, tập trung vào các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, với đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người nghèo, người dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng yếu thế trong xã hội. Hầu hết các chương trình, dự án của Tổ chức đều được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; một số chương trình, dự án được thực hiện trong thời gian dài, quy mô cấp vùng (như Chương trình vùng tại các huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Quan Sơn giai đoạn 2018 - 2022), đã góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống và nhận thức của một bộ phận người dân vùng dự án. Tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho các chương trình, dự án của Tổ chức nói riêng cũng như các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam được thực hiện thuận lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số chương trình, dự án của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam chưa được cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh xem xét, phê duyệt, do hồ sơ, văn kiện chương trình, dự án chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, trong đó một phần nguyên nhân đến từ sự chênh lệch về thời hạn hiệu lực của Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam và thời gian triển khai chương trình, dự án. Để tạo điều kiện cho Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam được triển khai một số chương trình, dự án liên tục, xuyên suốt trong cả giai đoạn, theo đúng cam kết với các đối tác tài trợ của Tổ chức, đồng thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đồng bộ, toàn diện của các chương trình, dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định hiện hành, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm giải quyết của một số địa phương khác có chương trình, dự án của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam có thời gian thực hiện kéo dài sau thời điểm hết hiệu lực của Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam (như các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Nam, Điện Biên,…); đề nghị Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam và giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, nghiên cứu triển khai một số công việc cụ thể như sau:

1. Đề nghị Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam:

- Xây dựng hồ sơ, văn kiện chương trình, dự án cho cả giai đoạn (cụ thể: thời gian thực hiện chương trình, dự án có thể kéo dài sau thời điểm hết hiệu lực của Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam - được Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao cấp, có giá trị đến ngày 25/4/2026); ưu tiên các chương trình, dự án có quy mô, giá trị viện trợ lớn, có tính lan tỏa đến nhiều đối tượng thụ hưởng và tác động tích cực đến sự phát triển chung của địa bàn.

- Nghiên cứu, phân kỳ thực hiện các chương trình, dự án phù hợp với thời điểm hiệu lực của Giấy đăng ký, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, văn kiện dự án theo mẫu quy định và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình duyệt theo quy định; trong đó, nội dung liên quan đến hạng mục, cấu phần của chương trình, dự án được phân kỳ sau thời điểm Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hết hiệu lực chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện sau khi Giấy đăng ký của Tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh nếu tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh mà Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện của Tổ chức chưa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn theo quy định.

- Chủ động lập hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trước thời điểm hết hiệu lực, đảm bảo đủ thời gian để các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thẩm định hồ sơ theo quy định, nhằm đảm bảo tính liên tục khi thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền có văn bản xác nhận việc đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn của Tổ chức và cho phép Tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, dự án tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian thẩm định nêu trên (nếu có).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang gặp khó khăn, vướng mắc tương tự trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, văn kiện chương trình, dự án đảm bảo theo quy định.

3. Giao UBND các huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân và Thường Xuân chủ động phối hợp với Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ, văn kiện chương trình, dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

4. Giao Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, căn cứ quy định hiện hành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân và Thường Xuân theo dõi tiến độ thực hiện thủ tục gia hạn Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh nếu để Tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hết hiệu lực và chưa được cấp có thẩm quyền gia hạn theo quy định.

5. Giao các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, UBND các huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân và Thường Xuân và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến chương trình, dự án của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ - Văn phòng đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)