Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.453
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-LĐTBXH ngày 31/01/2024 phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp”. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

*Mục tiêu chung của Đề án là: (1) Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên có khả năng giải quyết tốt hon các vấn đề trong quá trình làm việc, nghiên cứu, học tập. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và quốc tế, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; (2) Nâng cao năng lực cho cán bộ, nhà giáo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi thanh niên và học sinh, sinh viên có cơ hội được phát triển kỹ năng mềm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp; (3) Góp phần thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

*Các mục tiêu cụ thể, gồm: (1) 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (2) Xây dựng, biên soạn chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng mềm dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (3) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng mềm cho 10.000 lượt cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực và hình thành đội ngũ nhà giáo, chuyên gia đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; (4) Nghiên cứu mô hình và tổ chức thí điểm đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên tại 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc. (Dự kiến thí điểm đào tạo, phát triển cho khoảng 15.000 lượt thanh niên, học sinh, sinh viên); (5) Phấn đấu đến hết năm 2030, 100% các trường cao đẳng, 80% các trường trung cấp, 50% các trung tâm giáo dục nghề nghiệp tố chức đào tạo, lồng ghép đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; (6) Hình thành mạng lưới, liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

*Đối tượng thực hiện Đề án, gồm: Thanh niên, học sinh, sinh viên đang học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ quản lý, nhà giáo đang làm việc và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

*Về phạm vi thực hiện, Đề án được triển khai tại các địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Thời gian thực hiện đến năm 2030.

*Các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, gồm:

(1) Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và các cơ quan, tổ chức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên: (i) Xây dựng, in ấn phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền nâng cao nhận thức vê kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thời kỳ công nghệ 4.0 (sổ tay, cẩm nang, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, bảng điện tử...); (ii) Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: xây dựng các tuyến bài, phóng sự tuyên truyền về phát triển kỹ năng mềm trên các báo in, báo điện tử và truyền hình; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trực tuyến trên các báo điện tử, truyền hình; (iii) Tổ chức truyền thông trên mạng xã hội: xây dựng và vận hành fanpage, kênh youtube truyền thông về phát triển kỹ năng mềm trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp; (iv) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

(2) Xây dựng, biên soạn chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng mềm dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: (i) Biên dịch một số tài liệu nước ngoài làm tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và làm cơ sở để xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc lĩnh vực đào tạo; (iii) Xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iv) Định kỳ hằng năm rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên và chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ vê kỹ năng mềm cho cán bộ, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(3) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm: (i) Khuyến khích, huy động, lụa chọn đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, các chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp có kinh nghiệm về ngành, nghề, lĩnh vục đào tạo tham gia giảng dạy cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về phương pháp giảng dạy, xây dựng bài giảng, tài liệu tham khảo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iii) Thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập thực tế tại doanh nghiệp nhăm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng gắn với thực tiễn tại doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iv) Hình thành, phát triển mạng lưới đội ngũ làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(4) Nghiên cứu mô hình, thí điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm: (i) Khảo sát, xây dựng nội dung, hình thức triển khai và nghiên cứu thí điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, phương thức đào tạo; kết hợp lồng ghép đào tạo kỹ năng mềm trong các hoạt động chính khóa, ngoại khóa và các hoạt động tham quan thực tế tại doanh nghiệp; (iii) Kết quả của việc thí điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên sẽ là cơ sở để đưa các môn học kỹ năng mềm thành môn học chính thức được giảng dạy cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong tương lai.

(5) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm: (i) Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo quốc tế đế chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từ đó vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam; (iii) Xây dựng cơ chế, chính sách, hợp tác để thu hút các chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iv) Khuyến khích các cá nhân, tổ chức quốc tế hỗ trợ, đầu tư cho đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(6) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm: (i) Số hóa chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn về kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên và bài giảng điện tử dùng chung cho cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Xây dựng thư viện điện tử về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iii) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iv) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội vào công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(7) Tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng mềm: (i) Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng khung chương trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Xây dựng, hình thành cơ chế phối hợp củng cố, tăng cường các hoạt động gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động như: tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo, tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên các trình độ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn và các hội thi kỹ năng mềm...

(8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án: (i) Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc triển khai Đề án nhằm thống kê giữ liệu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc tự kiểm tra hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng mềm; (iii) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án.

*Tổ chức thực hiện:

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị thường trực của Đề án và có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án. Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai thí điểm, đánh giá, hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Xây dựng, biên soạn các nội dung khung chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên và bộ chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Định kỳ, tổ chức rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các khung chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm rà soát, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù họp với thực tiễn và quy định hiện hành. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn và hoạt động phù hợp nhằm chia sẻ kinh nghiệm tô chức đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Đề án.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Đề án tại địa phương, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp). Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án theo giai đoạn và từng năm của đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên tại đơn vị mình theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)