Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.432
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện Kết luận số 251/KL-UBND ngày 02/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành, địa phương liên quan triển khai rà soát, thống kê, phân loại, xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất nói chung và quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc từ đất của các nông, lâm trường, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa nói riêng; kết quả cụ thể như sau:

Theo số liệu rà soát, tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 10/5/2024, tổng số trường hợp đất ở có nguồn gốc từ đất của các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh là 2.953 thửa, trong đó: Đã cấp GCN 616 thửa, chiếm 20,8%; chưa cấp GCN 2.337 thửa, chiếm 79,2% (gồm: 84 thửa đã đề nghị nhưng chưa cấp và 2.253 thửa chưa nộp hồ sơ). So với thời điểm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh (tháng 5 năm 2022) đã cấp thêm 98 thửa, tỷ lệ cấp tăng thêm là 2,7%.

Đối với việc đăng ký, cấp GCN sau dồn điền đổi thửa: Đến nay, toàn tỉnh có 414 xã, phường, thị trấn thuộc 21 huyện, thị xã, thành phố (trừ 06 huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân không thực hiện dồn điền đổi thửa) đã thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp. Kết quả như sau: (1) Về diện tích: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 242.675 ha, trong đó: Diện tích đã dồn điền đổi thửa 126.267 ha; diện tích cần cấp GCN 119.659 ha; diện tích đã cấp 67.790 ha, chiếm 56,65%. (2) Về số thửa đất: Tổng số thửa đất sản xuất nông nghiệp đã thực hiện dồn điền đổi thửa 1.114.484 thửa, trong đó: Số thửa đất cần cấp GCN của hộ gia đình, cá nhân 1.089.496 thửa; số thửa đất đã cấp 642.970 thửa, chiếm 59,02%.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)