Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.261
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 của tỉnh được phê duyệt là 12.836,445 tỉ đồng[1]. Đến ngày 09/5/2024, toàn tỉnh có 48 chủ đầu tư đã được phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 với tổng số tiền 12.335,306 tỉ đồng; trong đó, số vốn đã giải ngân là 3.648,2 tỉ đồng, bằng 28,4% kế hoạch, đứng thứ 12 toàn quốc về tỉ lệ giải ngân. Tiến độ cụ thể như sau:

Nhóm chủ đầu tư là các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh (19 đơn vị): Đã giải ngân được 398,213/2.457,324 tỉ đồng, đạt 16,2%; trong đó: Có 02 đơn vị đạt 100% (gồm: Sở Thông tin và truyền thông, Trường THPT chuyên Lam Sơn); 01 đơn vị đạt 99,8% (Văn phòng Tỉnh ủy); 02 đơn vị đạt từ 50% đến dưới 80% (gồm: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); 13 đơn vị đạt dưới 50% (trong đó có 04 đơn vị đạt dưới 10%, gồm: Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn); 01 đơn vị chưa giải ngân (Sở Y tế).

Nhóm chủ đầu tư là UBND cấp huyện (27 đơn vị): Đã giải ngân được 1.271,172/4.474,087 tỉ đồng, đạt 28,4%, trong đó: Có 06 đơn vị đạt trên 50% (gồm: Thị xã Bỉm Sơn 71,1%; các huyện: Thiệu Hóa 75,1%, Yên Định 71,2%, Hậu Lộc 55,6%, Quảng Xương 53,9%, Nga Sơn 52,8%); 21 đơn vị đạt dưới 50% (trong đó có 02 đơn vị đạt dưới 10% là thành phố Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc).

Nhóm chủ đầu tư khác (02 đơn vị): Đã giải ngân được 909/2.191 triệu đồng, đạt 41,5%, trong đó: Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đạt 42,9%; Liên minh Hợp tác xã tỉnh chưa giải ngân.

 


[1] Gồm: Vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 65,536 tỉ đồng; vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 625,462 tỉ đồng; vốn năm 2024 là 11.644,308 tỉ đồng.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)