Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.611
Online: 90

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 19,9%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,5 triệu đồng, tăng 12,7% so với năm 2021.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 3.659,4 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 133.405 tấn, vượt 2,6% kế hoạch. Tích tụ 305 ha đất nông nghiệp, vượt 1,6% kế hoạch. Có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến đến ngày 31/12/2022 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao của huyện lên 07 xã; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 14 sản phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.950 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ. Giá trị xây dựng ước đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 8.152 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.955 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 390,2 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 513 tỷ đồng, vượt 23,3% dự toán. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 495,5 tỷ đồng, bằng 94,1% kế hoạch. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.562 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Thành lập mới 100 doanh nghiệp, vượt 42,8% kế hoạch; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 634 doanh nghiệp.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)